Obchodní podmínky

Níže jsou uvedeny všeobecné obchodní podmínky, kterými se řídí vztah mezi Kateřinou Bízovou, (Body Estetic) a objednatelem služeb/ zboží/ dárkového balíčku, případně příjemcem dárkového poukazu, pokud se jedná o odlišné osoby.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

I. Všeobecná ustanovení

Fyzická podnikající osoba Kateřina Bízová, IČO: 66610117, se sídlem Bělohorská 143a, 636 00 Brno, společnost je zapsána dne 8.6.2006 magistrátem města Brna, Živnostenský úřad, Malinovského nám. 3, 601 67 Brno  (dále též jen Kateřina Bízová, popř. Body Estetic) je poskytovatelem služeb, zboží, dárkových poukazů.

Tyto Všeobecné obchodní podmínky upravují smluvní vztahy a vymezují práva a povinnosti mezi podnikající osobou Kateřinou Bízovou, a objednatelem služby, popř. třetí osobou, v jejíž prospěch je služba objednána, nebo která službu využije. Veškeré takové smluvní vztahy se řídí obecně závaznými právními předpisy České republiky a těmito Všeobecnými obchodními podmínkami.

Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy, které neupravují tyto Všeobecné obchodní podmínky, občanským zákoníkem (zákon číslo 89/2012 Sb. v platném znění) a zákonem o ochraně spotřebitele (zákon číslo 634/1992 Sb. v platném znění). Je-li smluvní stranou jiný subjekt, řídí se vztahy neupravené těmito Všeobecnými obchodními podmínkami a občanským zákoníkem (zákon číslo 89/2012 Sb. v platném znění).

II. Vymezení pojmů

Spotřebitelská smlouva - smlouva kupní, smlouva o dílo, případně jiná smlouva, kde na jedné straně vystupuje podnikatel a na druhé straně spotřebitel; spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.

Poskytovatel služby nebo též poskytovatel (Kateřiná Bízová, Body Estetic) - je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti; je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiného podnikatele (dále jen „dodavatel služeb“) poskytuje služby.

Objednatel služby nebo též objednatel - (i) objednatelem může být spotřebitel, tj. osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti; je to fyzická či právnická osoba, která užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito službami; (ii) objednatelem může být také podnikatel, který užívá služby za účelem svého podnikání s těmito službami.

Příjemce služby nebo též příjemce - je jím buď přímo objednatel služby nebo třetí osoba v jejíž prospěch byla smlouva uzavřena, a ta s ní projevila souhlas, příp. třetí osoba které příjemce služby svá práva a povinnosti ze smlouvy postoupil.

Uzavření smlouvy - objednávka objednatele je návrhem na uzavření smlouvy a samotná smlouva je uzavřena okamžikem doručení závazného souhlasu poskytovatele služeb objednateli s tímto jeho návrhem (potvrzením objednávky ze strany poskytovatele služeb); od tohoto okamžiku mezi poskytovatelem a objednatelem vznikají vzájemná práva a povinnosti; je-li smlouva uzavřena ve prospěch třetí osoby, ta se stává oprávněnou až okamžikem, kdy se smlouvou projeví souhlas; dokud třetí osoba neprojeví souhlas, smlouva vyvolává účinky jen mezi smluvními stranami, které ji uzavřely - do té doby má právo na plnění ta smluvní strana, která plnění ve prospěch třetí osoby vyhradila (totéž platí, pokud třetí osoba souhlas odepřela). Souhlasem příjemce služeb s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami se rozumí souhlas zaslaný při žádosti o rezervaci konkrétního termínu poskytnutí služby. Uplatní-li příjemce zážitkový certifikát/poukaz, má se za to, že příjemce služeb s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami projevil souhlas. Za případné chyby při přenosu dat nenese Poskytovatel odpovědnost.

Službou jsou veškeré služby poskytované Poskytovatelem objednateli nebo příjemci služby za podmínek stanovených v těchto Všeobecných obchodních podmínkách..

Zážitkovým certifikátem/poukazem je poukázka prokazující oprávnění objednatele nebo příjemce služby využít službu blíže specifikovanou na internetových stránkách www.bodyestetic.cz za podmínek stanovených v těchto Všeobecných obchodních podmínkách. Zážitkový certifikát/poukaz následně také slouží jako vstupenka na službu.

Univerzální certifikát/poukaz – je zážitkový certifikát/poukaz na poskytnutí služeb s uvedením bodové/kreditové hodnoty opravňující k využití služby dle výběru příjemce služby za podmínek stanovených v těchto Všeobecných obchodních podmínkách.

Zážitkový balíček – je zážitkový certifikát/poukaz na poskytnutí služeb s uvedením bodové/kreditové hodnoty opravňující k využití služby dle výběru příjemce služby za podmínek stanovených v těchto Všeobecných obchodních podmínkách.

III. Informace o uzavřené smlouvě a Všeobecných obchodních podmínkách

Odesláním objednávky (tj. návrhu na uzavření smlouvy) objednatel stvrzuje, že se seznámil s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami a že s nimi bezvýhradně a plně souhlasí. Tyto Všeobecné obchodní podmínky tvoří nedílnou součást uzavřené smlouvy.

Smlouva je uzavírána v českém jazyce, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou zobrazeny na internetových stránkách www.bodyestetic.cz.

IV. Ochrana osobních údajů

Osobní údaje objednatele, resp. příjemce těchto služeb potřebné pro komunikaci s těmito osobami, budou použity výhradně pro účely plnění uzavřené smlouvy, včetně rezervace služeb (aktivit) nebo jejích změn. Objednatel, příp. příjemce služeb projevuje spolu se souhlasem s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami i souhlas s užitím jeho osobních údajů v rozsahu kontaktních údajů (jméno, příjmení, telefonní číslo, email a adresa) pro potřeby plnění smlouvy a dále pro účely vnitřních rozborů a analýz.

V případě, kdy je příjemcem služeb osoba odlišná od objednatele, mohou být její osobní údaje použity pouze pro účely splnění smlouvy, k jakémukoliv dalšímu zpracování jejích osobních údajů je nutný její výslovný souhlas.

Poskytovatel služeb tímto informuje objednatele, případně třetí osobu, v jejíž prospěch je smlouva uzavřena:

1) o jeho právu požadovat opravu svých osobních údajů,

2) o jeho právu přístupu k osobním údajům v souladu s ustanovením § 12 zákona

o ochraně osobních údajů, tedy právu požádat o informaci o zpracování svých osobních údajů s tím, že poskytovatel služeb je povinen mu tuto informaci bez zbytečného odkladu předat,

3) že pokud zjistí nebo se bude domnívat, že poskytovatel služeb provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může

a) požádat poskytovatele služeb o vysvětlení,

b) požadovat, aby poskytovatel služeb odstranil takto vzniklý stav, zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci jeho osobních údajů.

Osobní údaje zákazníků jsou uchovávány v souladu s obecně závaznými právními předpisy České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů (zákon číslo 101/2000 Sb. v platném znění). Veškeré údaje získané od zákazníků jsou užívány výhradně pro vnitřní potřebu poskytovatele služeb a nejsou poskytovány třetím osobám. Výjimku představují externí dodavatelé služeb a třetí osoby zajišťující doručení zboží, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu (jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo a email), nutném pro splnění smlouvy. Objednatel, příp. příjemce služeb projevuje spolu se souhlasem s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami i souhlas s tím, že přepravce využívá výše uvedené údaje k účelu doručení objednaného zboží a dále že přepravce je oprávněn k tomuto účelu zmocnit i třetí osoby.

Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Data jsou uchovávána elektronicky a/nebo v tištěné podobě.

Objednatel či příjemce služeb projevuje spolu se souhlasem s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami i souhlas se zasíláním informací o připravovaných aktivitách poskytovatele služeb (tj. slevách, akcích apod.).

Poskytovatel služeb vyhodnocuje pro statistické účely informace o užívání internetových stránek www.bodyestetic.cz (např. počet uživatelů navštěvujících tyto stránky, odkud byl vstup na internetové stránky učiněn). Tyto informace jsou pouze číselné (bez osobních údajů) a budou použity pro potřeby vnitřních rozborů a analýz za účelem zlepšení kvality internetových stránek poskytovatele služeb.

Veškeré materiály a informace na stránkách poskytovatele služeb jsou výhradně duševním vlastnictvím této společnosti nebo osob s ním spolupracujících. Tyto materiály a informace nesmí být jakkoliv použity nebo upravovány bez souhlasu poskytovatele služeb.

Internetové stránky poskytovatele služeb mohou obsahovat odkazy na jiné internetové stránky třetích osob; poskytovatel služeb není odpovědný za obsah takových internetových stránek a za služby na nich nabízené.

V. Předmět smlouvy

1. Předmět smluvního vztahu

Předmětem smluvního vztahu je závazek poskytovatele služeb zajistit dodání služeb popsaných ve smlouvě (tedy objednávce a jejím potvrzení) a závazek objednatele zaplatit za poskytnutí těchto služeb poskytovateli sjednanou cenu a služby za stanovených podmínek využít. Smluvní vztah vzniká mezi objednatelem služby a poskytovatelem služeb doručením potvrzení objednávky ze strany poskytovatele objednateli (tj. okamžikem uzavření smlouvy).

2. Objednávka

Objednávku služeb lze učinit prostřednictvím internetových stánek poskytovatele služeb, telefonicky, osobně (v provozovnách poskytovatele služeb uvedených na www.bodyestetic.cz) nebo e-mailem. Objednávka představuje návrh objednatele na uzavření smlouvy, jejímž předmětem bude poskytnutí služby uvedené v objednávce, za podmínek v ní a v těchto Všeobecných obchodních podmínkách uvedených.

Objednán může být zážitkový certifikát/poukaz, univerzální certifikát/poukaz nebo zážitkový balíček.

Při výběru zážitku z univerzálních poukazů, zážitkových balíčků či využití bodové/kreditové hodnoty na účtu klienta (platba body/kreditem) nemá objednatel či třetí osoba, v jejíž prospěch je smlouva uzavřena nárok na uplatnění akční slevy vztahující se ke konkrétnímu zážitku. Při platbě body/kreditem je vždy platná uvedená bodová/kreditová hodnota. Při telefonické nebo emailové objednávce obdrží objednatel Všeobecné obchodní podmínky spolu s doručeným certifikátem/poukazem k poskytnutí služby. Učiněním telefonické či emailové objednávky objednatel potvrzuje, že se seznámil s Všeobecnými obchodními podmínkami a že s uzavřením smlouvy za podmínek v nich uvedených souhlasí. Smlouva mezi poskytovatelem služeb a objednatelem je v tomto případě uzavřena zaplacením služby dle čl. VII. těchto Všeobecných smluvních podmínek.

3. Čerpání bodů/kreditu

Doba platnosti bodů/kreditu na bodovém/kreditovém účtu se vztahuje na všechny body/kredit z příslušného zážitkového certifikátu/poukazu, univerzálního certifikátu/poukazu i zážitkového balíčku i pro případ, že příjemce služby při výběru zážitku nevyužije všechny body/kredit, které mu byly převedeny na jeho bodový/kreditový účet z tohoto zážitkového certifikátu/poukazu, univerzálního certifikátu/poukazu i zážitkového balíčku. V rámci doby platnosti bodů/kreditu musí příjemce služby rezervovat termín využití konkrétní služby v souladu s tímto článkem Všeobecných obchodních podmínek, jinak body/kredit pozbývají platnosti. Doba platnosti bodů/kreditu nemůže být dále prodloužena, a to ani v případě, budou-li body/kredit čerpány příjemcem služby postupně na několik různých služeb.

V případě čerpání bodů/kreditu z bodového/kreditového účtu na zážitkový certifikát/poukaz se řídi platnost tohoto nového zážitkového certifikátu/poukazu datem, platnosti původního zážitkového certifikátu/poukazu, univerzálního certifikátu/poukazu nebo zážitkového balíčku, z něhož byly body/kredit na bodový/kreditový účet nahrány.

Příjemce služby si může za body/kredit vybrat jeden nebo více konkrétních zážitků a požádat poskytovatele služeb o jejich rezervaci. V případě, že příjemce služeb nevyčerpal veškeré body/kredit, zůstatek mu bude nadále na kontě evidován po dobu platnosti bodů/kreditu. V případě, že příjemce služeb výběrem zážitků překročil svůj bodový/kreditový zůstatek, bude automaticky upozorněn na povinnost dokoupení bodů/kreditu, po jehož odsouhlasení a úhradě dokoupených bodů/kreditu bude rezervace dokončena. Fakturu znějící na dokoupení bodů/kreditu za rezervované služby zašle poskytovatel služeb na adresu příjemce služeb, přičemž splatnost faktury bude činit 7 kalendářních dnů. Úhrada faktury je možná hotově/kartou, on-line platbami nebo převodem z účtu.

Na dokupování bodů/kreditu není možné uplatnit slevy, dárkové poukázky třetích stran, ani benefitní programy třetích stran.

Po uhrazení faktury na dokoupení bodů/kreditu bude možné zážitek realizovat.

Bodová/kreditová hodnota každého zážitku se rovná ceně za zážitek a ta je vždy uvedena na webu poskytovatele www.bodyestetic.cz .

Pokud je konkrétní zážitek čerpán z bodů/kreditu, univerzálního certifikátu/poukazu či zážitkového balíčku, není již možné tento konkrétní zážitek dále vyměnit za jiný. Body/kredit mají danou platnost, viz odstavec bod 5. tohoto odstavce.

4. Dárkový balíček, jeho předání a převzetí

Poskytovatel služeb doručí objednateli nebo třetí osobě, v jejíž prospěch je smlouva sjednána dárkový balíček (zážitkový certifikát/poukaz, univerzální certifikát/poukaz nebo zážitkový balíček – dle objednávky). Místem dodání dárkového balíčku je místo takto označené objednatelem v objednávkovém formuláři či při telefonické objednávce. Za doručení dárkového balíčku příjemci služeb se považuje jeho převzetí příjemcem služeb nebo jinou oprávněnou osobou zdržující se v době doručení na místě dodání.

Součástí dárkového balíčku je dárkový certifikát/poukaz s dobou platnosti poukazu. Součástí dárkového balíčku jsou dále tyto Všeobecné obchodní podmínky. Součástí zásilky obsahující dárkový balíček je též faktura. Při převzetí dárkového balíčku osobně na některém z prodejních stánků poskytovatele slouží jako doklad účtenka z registrační pokladny, eventuálně paragon.

5. Čerpání objednaných služeb, platnost a rezervace

Zážitkový certifikát/poukaz lze využít pro čerpání zakoupené služby, má-li klient zájem čerpat na základě zážitkového certifikátu/poukazu jinou službu, bude za tímto účelem nominální hodnota zážitkového certifikátu/poukazu převedena na body/kredit, kdy jeden bod má hodnotu 1,- Kč včetně DPH. Poskytovatel vytvoří příjemci služby virtuální bodové/kreditové konto. Hodnota univerzálního certifikátu/poukazu a zážitkového balíčku je uvedena přímo v bodech/kreditu. Při prvním výběru konkrétního zážitku z univerzálního certifikátu/poukazu nebo zážitkového balíčku vytvoří automaticky poskytovatel služeb příjemci služeb virtuální bodové/kreditové konto.

Výměna konkrétního zážitku je možná pouze jednou za jiný konkrétní zážitek.

Pokud je konkrétní zážitek čerpán z bodů/kreditu, univerzálního certifikátu/poukazu či zážitkového balíčku, není již možné tento konkrétní zážitek dále vyměnit za jiný.

Evidované body/kredit na virtuálním kontě příjemce služeb lze využít pouze v době jejich platnosti na služby poskytované poskytovatelem služeb. Za body/kredit nelze požadovat finanční náhradu.

Pro vyloučení pochybností poskytovatel služeb výslovně prohlašuje, že součástí smluvních podmínek smlouvy uzavřené mezi poskytovatelem služeb a příjemcem služeb není povinnost poskytovatele služeb vyměnit zážitkový certifikát/poukaz, univerzální certifikát/poukaz nebo zážitkový balíček za protihodnotu ve formě peněz.

Zážitky pořádané v exkluzivní termín není možné z důvodu této exkluzivity vyměnit za jiný. O této skutečnosti bude objednatel informován při zakoupení služby.

Platnost pro využití služby uvedené v zážitkovém certifikátu/poukazu i platnost bodů/kreditu ze zážitkového certifikátu/poukazu, univerzálního certifikátu/poukazu a zážitkového balíčku je stanovena v závislosti na datu, kdy byly zážitkový certifikát/poukaz, univerzální certifikát/poukaz a zážitkový balíček zakoupeny a má platnost od data zakoupení po dobu následujících 12-ti kalendářních měsíců mínus 1 den.

Poskytovatel služby si vyhrazuje možnost stanovit jinou než výše uvedenou platnost zážitkového certifikátu/poukazu, univerzálního certifikátu/poukazu i zážitkového balíčku. O této skutečnosti bude objednatel informován při zakoupení služby a dále bude tato informace uvedena na certifikátu/poukazu.

Po uplynutí doby platnosti zážitkového certifikátu/poukazu, univerzálního certifikátu/poukazu nebo zážitkového balíčku či bodů/kreditu ztrácí příjemce služby nárok na poskytnutí služby a závazek poskytovatele služeb uplynutím doby platnosti zaniká. Poskytovateli služeb v důsledku toho vzniká nárok na smluvní pokutu ve výši uhrazené ceny jako sankce za porušení povinnosti objednatele využít služby za stanovených podmínek v souladu s čl. V. odst. 1 těchto Všeobecných smluvních podmínek.

Oprávnění využít službu může být převedeno na třetí osobu, přičemž osoba převádějící toto oprávnění je povinna informovat nového oprávněného o právech a povinnostech plynoucích z uzavřené smlouvy.

Rezervace termínu a místa využití konkrétní služby musí být sjednána s poskytovatelem služeb tak, aby služba byla využita do konce doby platnosti bodů/kreditu nebo zážitkového certifikátu, univerzálního certifikátu/poukazu nebo zážitkového balíčku resp. doby platnosti stanovené v certifikátu/poukazu, a to tak, aby žádost o rezervaci byla učiněna ve stanovené lhůtě minimálně 2 týdnů před požadovaným termínem využití zážitku. Lhůta pro podání žádosti o rezervaci je minimální a je ji třeba vždy posuzovat s ohledem na charakter konkrétního zážitku, jeho případnou sezónnost a aktuální vytíženost. Příjemce služby požádá o rezervaci termínu a místa prostřednictvím rezervačního formuláře na stránkách www.bodyestetic.cz. Poskytovatel služeb se zavazuje zarezervovaný termín akceptovat, popřípadě se telefonicky s příjemcem dohodnout na změně termínu, čímž se rezervace stává závaznou.

Zážitky pořádané v exkluzivní termín se konají v předem určeném termínu. O této skutečnosti bude objednatel informován při zakoupení služby a dále bude tato informace uvedena na zážitkovém certifikátu/poukazu.

6. Storno rezervace

a) Příjemcem služby:

Příjemce služby je oprávněn zrušit rezervaci služby obecně nejpozději 1 pracovní den před sjednaným termínem poskytnutí služby a sjednat v rámci doby platnosti certifikátu/poukazu termín nový. Je-li ve specifikaci zážitku uvedena jiná lhůta pro zrušení rezervace služby, platí tato lhůta, nikoli lhůta 1 pracovního dne dle předchozí věty.

Pokud příjemce služby poruší svou smluvní povinnost dle předchozího odstavce a rezervace bude zrušena později než v uvedené lhůtě nebo pokud se klient k čerpání služby vůbec nedostaví, je příjemce služby oprávněn žádat o novou rezervaci v rámci doby platnosti certifikátu/poukazu, je však povinen zaplatit poskytovateli smluvní pokutu, jejíž výše bude odpovídat výši nákladů vynaložených poskytovatelem služeb, příp. dodavatelem služeb v souvislosti s původní rezervací, maximálně však ve výši ceny objednané služby.

Klient je oprávněn v době platnosti certifikátu/poukazu sjednat termín poskytnutí služby po uplynutí platnosti certifikátu/poukazu, ovšem po uplynutí jeho platnosti již nelze tento termín ze strany Klienta měnit.

Zážitky pořádané v exkluzivní termín se konají v předem určeném termínu. Rezervaci lze příjemcem služby stornovat v tomto případě jen po předchozí telefonické dohodě s poskytovatelem služeb. O této skutečnosti bude objednatel informován při zakoupení služby.

b) Poskytovatelem služeb:

Poskytovatel je oprávněn zrušit rezervaci služby nejpozději 1 pracovní den před sjednaným termínem poskytnutí služby, popřípadě po telefonické dohodě s příjemcem služby. Objednatel má v takovém případě právo sjednat si termín nový. Pokud za této situace nebude možné si zážitek rezervovat v rámci platnosti certifikátu/poukazu, bude mu poskytovatelem služby doba platnosti certifikátu/poukazu prodloužena tak, aby mohl být rezervován nejbližší možný termín.

Storno rezervace učiněné poskytovatelem později než ve výše uvedené lhůtě, zakládá právo příjemce služby na náhradu škody vzniklé mu v přímé souvislosti se zrušením rezervace (např. účelně vynaložené náklady na dopravu do místa poskytnutí služby), a to maximálně do výše ceny objednané služby. V tomto případě má příjemce služby nárok na sjednání nového termínu v rámci platnosti certifikátu/poukazu, popř. nebude-li možný termín v rámci doby platnosti certifikátu/poukazu, tak nejbližší možný termín.

Pokud však bude rezervace stornována z důvodu vyšší moci (zejména počasí, pokud má vliv na poskytnutí služby apod.) nebo technických závad v místě poskytnutí služby (nepř. přerušení dodávky teplé vody, elektřiny, apod.), má příjemce služby nárok na sjednání nového termínu v rámci platnosti certifikátu/poukazu, popř. nebude-li možný termín v rámci doby platnosti certifikátu/poukazu, tak nejbližší možný termín, nemá však nárok na náhradu škody vzniklé mu v souvislosti se zrušením rezervace.

Zážitky pořádané v exkluzivním termínu se konají v předem určeném termínu. Exkluzivní termín může být poskytovatelem stornován (z důvodu zásahu vyšší moci = počasí, nebo technické závady = přerušení dodávek energií, apod.) a přesunut na jiný. O této skutečnosti bude objednatel informován při zakoupení služby. 

U některých služeb platí specifické storno podmínky, na něž bude příjemce služby upozorněn při převzetí certifikátu/poukázky poskytovatelem.

VI.  Způsob úhrady

Cenu produktu/zboží/poukázky a případné náklady spojené s dodáním zboží hradí

zákazník a to buď v hotovosti a nebo bezhotovostně způsobem a na účet zvolený

v prodejním formuláři.

Pro bezhotovostní platby jsou platební metody napojeny na platební bránu

společnosti GOPAY s.r.o., která poskytuje zabezpečenou technologii přijímání

platebních karet a online bankovních převodů. Čísla platebních karet a hesla

k elektronickému bankovnictví jsou zadávána pomocí zabezpečeného a

důvěryhodného kanálu společnosti GOPAY s.r.o. Využít můžete těchto možností

plateb:
- online platební kartou VISA, VISA elektron, MasterCard, Maestro
- rychlým bankovním převodem: Raiffeisen BANK, GE Money, Fio, KB, ČSOB, mBank a další
- bankovním převodem na základě faktury

Zvolením platby prostřednictvím platební karty souhlasí se strháváním opakovaných plateb z jeho platební karty, a to za podmínek dle zvoleného tarifu objednané služby či poukázky. Informace o výši a formě opakovaných transakcí, datu a periodě strhávání opakované platby a všech změnách souvisejících s opakovanými platbami jsou zákazníkovi zasílány emailem.

Zákazník je povinen uhradit cenu společně s uvedením správného variabilního symbolu platby, jinak prodávající nebude schopen platbu identifikovat a poskytnout včas požadované plnění.

 

VII. Práva a povinnosti smluvních stran

Obecná práva a povinnosti

Příjemce služby je povinen sám posoudit, zda je zdravotně a fyzicky způsobilý k bezpečnému absolvování vybrané služby. Informace o případných omezeních, které se mohou týkat některých nabízených aktivit (např. věk, zdravotní a tělesná způsobilost), jsou uvedeny v nabídce poskytovatele u každé takové služby. Před prvním čerpáním zvolené služby Příjemce na místě poskytnutí služby písemně vyplní Informovaný souhlas, který je nedílnou součástí poskytovaných služeb a je poté založen k archivaci u poskytovatele. V případě, že Příjemce služby neuvede pravdivé informace o svém zdravotním stavu, popř. neuvede zdravotní komplikace pro které by služba nemohla být provedena, využívá vybranou službu zcela na svou vlastní odpovědnost. Dále je Příjemce povinen informovat poskytovatele při čerpání další služby, pokud nastala změna v jeho zdravotním stavu a pro tento zdravotní stav by služba nemohla být provedena. Pokud tak neučiní, využívá vybranou službu zcela na svou vlastní odpovědnost.

Poskytovatel služeb nenese žádnou odpovědnost za případné škody, vzniklé v důsledku neúplnosti potřebných informací, které by mohli vést k odmítnutí provedení služby.

Příjemce služby je povinen dostavit se na vlastní náklady ve sjednaném termínu na místo poskytnutí služby.

Příjemce služby je povinen dostavit se na místo poskytnutí služby s certifikátem/poukazem pro tento zážitek určeným a certifikát/poukaz odevzdat dodavateli služeb (resp. jeho zástupci/ subdodavateli/odpovědné osobě) na místě poskytnutí služby. Pokud příjemce služby nepředloží před poskytnutím služby certifikát/poukaz, bude rezervace považována za pozdě stornovanou/nestornovanou ze strany příjemce služby s důsledky uvedenými v čl. V. odstavci 6 písm. a) těchto Všeobecných obchodních podmínek; tzn. stejné důsledky jako když se příjemce služby nedostaví.

Objednatel je povinen zajistit doprovod a dohled dospělé osoby, pokud je příjemcem služby osoba mladší 15-ti let, popřípadě zajistit souhlas zákonného zástupce při účasti osoby mladší 18 let, je-li bez jeho doprovodu. 

Poskytovatel služby se zavazuje prostřednictvím dodavatele služeb zajistit na místě poskytnutí služby odpovědnou osobu, která proškolí příjemce služby a seznámí ho se všemi povinnostmi a podmínkami, kterými se musí řídit po dobu uskutečnění služby.

Příjemce služby odpovídá za škody, které způsobí poskytovateli služeb nebo jeho dodavateli služeb v rámci čerpání služeb z důvodu porušení pokynů odpovědné osoby, se kterými byl seznámen před poskytnutím služby nebo prostřednictvím certifikátu/poukazu a/nebo Informovaného souhlasu.

Příjemce služby má možnost v případě zájmu čerpat u dodavatele služeb další služby nad rámec služeb zakoupených od poskytovatele služeb, vždy však pouze na základě přímé domluvy s dodavatelem služeb. Příjemce služby je v tomto případě povinen zaplatit cenu těchto služeb přímo dodavateli služeb.

VIII. Cena a platební podmínky

1. Cena poskytovaných služeb

Cena nabízených služeb je vždy uvedena na internetových stránkách poskytovatele služeb. Cena služby dle konkrétní uzavřené smlouvy je vždy uvedena v objednávce služby a na faktuře obsažené v zásilce dárkového balíčku. Při osobním odběru na prodejním stánku poskytovatele slouží jako doklad účtenka z registrační poklady eventuelně paragon. Cena je vždy uvedena včetně příslušné sazby DPH. Cena může být objednatelem služby uhrazena pouze způsoby, které jsou pro jednotlivé služby nabízeny na internetové adrese www.bodyestetic.cz.

Platba musí být provedena v českých korunách. V případě úhrady bankovním převodem hradí zákazník veškeré bankovní poplatky, tak aby poskytovateli služeb byla sjednaná cena za služby připsána na jeho účet v plné výši.

Je-li cena hrazena poukázkou vystavenou třetí osobou, kterou poskytovatel služeb přijímá, řídí se doba platnosti poukázky pravidly stanovenými třetí osobou, která poukázku vystavila. Takovéto poukázky není možné měnit za peníze či vracet v penězích rozdíl mezi hodnotou poukázky a cenou objednaného zboží. Těmito poukázkami nelze hradit případné dokoupení bodů/kreditu. Seznam poukázek takto přijímaných poskytovatelem služeb je uveden na www.bodyestetic.cz . V případě, že si zákazník zvolí platbu pomocí poukázek Benefit Plus, Unišek-Cadhock , zákazník bere na vědomí že, poukázky nejsou směnitelné za peníze a na poukázky se nevrací z důvodu § 6 odst. 9 písm. d) zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů.

2. Cena za dopravu

K ceně poskytované služby (viz předcházející odstavec) budou připočteny náklady za doručení dárkového balíčku, stanovené v závislosti na způsobu zvolené dopravy nabízené na internetové adrese www.bodyestetic.cz.

3. Cena za dárkové balení

K ceně poskytované služby bude dále připočteno balné ve výši dle aktuálního ceníku na internetových stránkách poskytovatele služeb.

4. Slevy

Slevy na služby není možné kombinovat a/nebo sčítat s jinými slevami či akčními nabídkami nabízenými poskytovatelem.

Slevy nelze uplatnit při dokupování bodů/kreditu, při nákupu za body/kredit či čerpání univerzálního certifikátu/poukazu, zážitkového balíčku.

5. Aktuální seznam možností uplatnění slev třetích stran, zapojení do benefitních programů a možnosti plateb jsou uvedeny na internetových stránkách www.bodyestetic.cz .

IX. Odstoupení od smluvního vztahu

1) Poskytovatel služby je oprávněn okamžitě odstoupit od smlouvy v následujících případech:

a) V případě zrušení poskytování požadované služby ze strany dodavatelů služeb. O zrušení služeb je poskytovatel služeb povinen příjemce služeb informovat nejpozději při žádosti o rezervaci služby. Objednatel služby má v tomto případě nárok na vrácení zaplacené ceny. Smluvní strany jsou dále oprávněny se dohodnout na poskytnutí náhradní služby v hodnotě původně sjednané služby. V tomto případě převede poskytovatel služeb zaplacenou cenu služby na body/kredit (jeden bod má hodnotu 1,- Kč včetně DPH), které může příjemce služby následně využít pro úhradu ceny za náhradní službu dle vlastního výběru.

Je-li cena za službu uhrazena, a to zcela i částečně, benefity třetích společností (BENEFITY a.s., Benefit Management s.r.o., Edenred, Mojebenefity.cz, jejichž aktuální seznam najdete na webu www.bodyestetic.cz ) má příjemce služby nárok pouze na poskytnutí náhradní služby v hodnotě původně sjednané služby, objednatel služby v tomto případě nemá nárok na vrácení peněžní částky.

b) Z důvodů hrubého porušení povinností příjemce služeb plynoucích z uzavřené smlouvy. V takovém případě má poskytovatel služeb nárok na uhrazení nákladů vynaložených v souvislosti s plněním uzavřené smlouvy stanovených paušálně jako 30% z ceny služby.

2) Objednatel má právo okamžitě odstoupit od smlouvy v následujících případech:

a) V případě hrubého porušení povinností poskytovatele služeb plynoucích z uzavřené smlouvy.

b) Objednatel, který je spotřebitelem, má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů od převzetí plnění, pokud byla smlouva uzavřena distančním způsobem (internet, e-mail, telefon), a to bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce. Rozhodne-li se objednatel využít tohoto práva, musí odstoupení od smlouvy odeslat poskytovateli služeb nejpozději do 14. dne od převzetí certifikátu/poukazu (dárkového balíčku). Objednatel, který je spotřebitel, však nemůže takto odstoupit od smluv v případech stanovených v ustanovení § 1837 občanského zákoníku (zákon číslo 89/2012 Sb. v platném znění).

c) Není-li v certifikátu/poukazu k příslušnému zážitku (službě) uvedeno jinak, nebo po 14ti denní lhůtě, objednatel má právo odstoupit od smlouvy od okamžiku jejího uzavření do okamžiku rezervace služby a v rámci platnosti poukazu za předpokladu, zaplatí-li poskytovateli odstupné ve výši 30% z ceny služby (k pokrytí nákladů vynaložených v souvislosti s plněním uzavřené smlouvy).

Je-li cena za službu uhrazena, a to zcela i částečně, benefity třetích společností (BENEFITY a.s., Benefit Management s.r.o., Edenred, Mojebenefity.cz, jejichž aktuální seznam najdete na webu www.bodyestetic.cz) má pouze příjemce služby nárok na poskytnutí náhradní služby v hodnotě původně sjednané služby, objednatel služby v tomto případě nemá nárok na vrácení peněžní částky.

Je-li společně s dárkovým balíčkem (zážitkovým certifikátem/poukazem, univerzálním certifikátem/poukazem nebo zážitkovým balíčkem – dle objednávky) poskytnut objednateli dárek k nákupu, je darovací smlouva mezi poskytovatelem služby a objednatele, uzavřena s rozhodovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy ze strany objednatele, je objednatel povinen spolu s dárkovým balíčkem (zážitkovým certifikátem/poukazem, univerzálním certifikátem/poukazem nebo zážitkovým balíčkem – dle objednávky) poskytovateli služby vrátit i poskytnutý dárek k nákupu. V případě, že poskytnutý dárek k nákupu nebude vrácen zpět, dochází na straně objednatele k bezdůvodnému obohacení. Není-li vydání předmětu bezdůvodného bohacení dobře možné, má poskytovatel služby právo na peněžitou náhradu ve výši obvyklé ceny.

X. Reklamace

1. Poskytovatel služeb je povinen příjemci služeb zajistit poskytnutí služeb specifikovaných v dárkovém balíčku v souladu s uzavřenou smlouvou, těmito Všeobecnými obchodními podmínkami a obecně závaznými právními předpisy.

2. Nesplní-li poskytovatel služeb své povinnosti vyplývající ze smlouvy řádně a včas, je příjemce služby povinen vady poskytnuté služby u poskytovatele reklamovat bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 kalendářních dnů od skončení poskytování služby. V případě, že poskytnutí služby neproběhlo vůbec, je příjemce služby povinen vady poskytnuté služby u poskytovatele reklamovat bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 měsíců plynoucích od prvního dne, kdy měla být služba poskytnuta (kdy mělo být započato s jejím poskytováním).

3. Zákazník je povinen uplatnit reklamaci a je povinen v ní uvést číslo zážitkového certifikátu/poukazu a popsat vady poskytnuté služby.

4. Poskytovatel služeb reklamaci bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne jejího řádného uplatnění, vyřídí. Pro případ zamítnutí reklamace poskytovatel služeb zákazníkovi vydá písemné odůvodnění (přičemž písemnou formou se pro účely reklamačního řízení rozumí i emailová forma).

5. Nesplní-li poskytovatel služby svou povinnost dodat objednateli (příjemci služby) dárkový balíček (zážitkový certifikát/poukaz, univerzální certifikát/poukaz nebo zážitkový balíček) popř. Dárek, který je s ním poskytován, objednatel (příjemce služby) je povinen tuto skutečnost u poskytovatele služby reklamovat bez zbytečného odkladu.

6. V případě, že příjemce služeb řádně uplatní oprávněnou reklamaci, má právo na odstranění vad poskytované služby a není-li to možné, má právo na přiměřenou slevu z ceny, kompenzaci, případně může od smlouvy odstoupit. Pokud jsou dány podmínky pro odstoupení od smlouvy z důvodu na straně poskytovatele služeb, má příjemce služeb právo na vrácení uhrazené ceny služby.

7. Je-li příjemci služby již při uplatnění či čerpání služby zřejmé, že služby nejsou poskytovány řádně, doporučuje poskytovatel služby příjemci služby, zajistit si důkazy o vadném poskytování služby pro usnadnění případné reklamace nebo uplatnění nároku na náhradu škody (pořídit fotografie, videozáznam, potvrzení svědky apod.) a předložit je poskytovateli služby při reklamaci nebo uplatnění jiných nároků.

XI. Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies

1. Příjemce služby souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem poskytovatele služeb na elektronickou adresu příjemce služby a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení poskytovatelem služeb na elektronickou adresu příjemce služby.

2. Příjemce služby souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na internetové stránce možné provést a závazky poskytovatele služeb z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač příjemce služby, může příjemce služby souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

XII. Závěrečná ustanovení

Fotografie zobrazené u zážitků na webových stránkách jsou ilustrační.